Sivas İmar Şehir Planlama > Hizmetlerimiz > Uygulama İmar Planı Yapımı – Değişiklikleri

Uygulama İmar Planı Yapımı

Değişiklikleri

Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren 1/1000 ölçekli planlardır. İmar planı değişikliği ise mevcut imar planının ihtiyaçları karşılamaması sonucu üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak hazırlanan planlardır.

Sivas İmar Şehir ve Bölge Planlama