Hizmetlerimiz

Kalıcı ve Profesyonel Çözümler

Mekansal Stratejik Planlar

Mekansal Strateji Planı; ekonomik, sosyal politikalar ve çevre politikaları ile stratejilerini mekanla ilişkilendirerek…DEVAMI

Çevre Düzeni Planları

Çevre Düzeni Planı; varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve stratejilerine uygun olarak yerleşim, gelişme alanları…DEVAMI

Nazım İmar Planları

Nazım İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral…DEVAMI

Uygulama İmar Planı Yapımı

Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli…DEVAMI

Revizyon İmar Planları

Revizyon İmar Planı; imar uygulaması yapılacak olan yerde çıkarılan imar planının problem teşkil etmesi ya da planın…DEVAMI

İlave İmar Planları

Hazırlanmış imar planlar ihtiyacı karşılayamaz duruma geldiğinde mevcut imar planı ile uyumlu olarak hazırlanan ve…DEVAMI

GML Dönüşüm İşlemleri

Ülkemizdeki tüm mekânsal planlama uygulamalarının, plan müelliflerince onama yetkisine sahip idarelere teklifinden…DEVAMI

Enerji Üretim Alanları Planları (HES, RES, GES, BİYOENERJİ)

Enerji piyasası düzenleme kurumundan verilen lisans ve/veya ilgili kurumlardan alınan izinler sonrasında kurulmuş olan…DEVAMI

Köy Yerleşme Planları ve Köy Gelişim Planları

Onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak mevcut köy yerleşimlerinin; alan kullanımlarını…DEVAMI

Koruma Amaçlı İmar Planı (Kentsel & Doğal Sitler)

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanun uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanın etkileşim-geçiş sahasını…DEVAMI

Turizm Amaçlı İmar Planı

Üst ölçekli planlarda turizm kullanımına ayrılan alanlar ile sınırları nazım imar planına uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı…DEVAMI

OSB - Küçük Sanayi Alanı Planları

Bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanılması, sanayi yatırımlarının özendirilmesi ve sanayi üretiminin artmasını ve…DEVAMI

Toplu Konut Bölgesi Planı

1984 yılında kabul edilen 2985 sayılı, konut ihtiyacının karşılanması için gerekli olan usul ve esasların düzenlenmesi ve devletin…DEVAMI

Kamu Kurumları/Askeri Alan Planları

Kamusal hizmet veren ve askeri amaçlı kullanılan alanlar için hazırlanan imar planlarıdır ve….DEVAMI

Kentsel Tasarım Projeleri

Kentsel Tasarım Projesi; doğal, tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik özellikler ile arazi yapısı dikkate alınarak, tasarım…DEVAMI

Çözüm Ortağınız Olmaya Hazırız

Projelerinizde, sizlere profesyonel ve kalıcı çözümler sunabilmek için ÇÖZÜM ORTAĞINIZ olmaya hazırız!

Danışmanlık

Özel Hizmetler

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetlerimizde; projelerinizi analiz ediyor, fizibilite çalışması hazırlıyor ve sizlere profesyonel olarak sunuyoruz…DEVAMI

Her Tür Ölçekte Plan Hazırlanması ve Plan Değişiklikleri

Her Tür Ölçekte Plan Hazırlanması ve Plan Değişiklikleri