Divriği Havaalanı

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı